Centrum psychoterapii w Zielonce

Wykształcenie:

 • Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii;
 • Specjalista psycholog kliniczny. Numer dyplomu 006/2015.1/36;
 • Podyplomowe studia specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 • Certyfikat z Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 40/2012;
 • Psychologia kliniczna – studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 • Psychologia transportu – studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim;
 • Szkoła Psychoterapii „Intra” rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (w tym roczny kurs pomocy psychologicznej);
 • Psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na UMCS w Lublinie.

Dodatkowe kursy i kwalifikacje zawodowe

 • 2-8.09.2019 – kurs terapii skoncentrowanej na emocjach, poziom II, organizowany przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Prowadzący: Kurt Renders, Dariusz Tkaczyk, Anna Osińska;
 • 1-4.07.2019 – kurs terapii skoncentrowanej na emocjach, poziom I, organizowany przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Prowadzący: Kurt Renders, Dariusz Tkaczyk, Anna Osińska;
 • 30.10.2017 – seminarium pt. „Percepcja czasu w zdarzeniach traumatycznych”. Seminarium zorganizowane przez Warszawski Oddział Terenowy PTP. Prowadzący: dr Olaf Truszczyński;
 • 8-9.05.2017 – szkolenie na temat „Metody wspomagające EMDR w stabilizacji osób z Zaburzeniami Dysocjacyjnymi” (16 godzin szkoleniowych). Szkolenie organizowane przez EMDR International Association. Prowadzący: Theodore Olejnik;
 • 25-27.11.2016 – szkolenie dotyczące terapii metodą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), poziom II, organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, akredytowane przez EMDR Europe. Prowadząca: Anna Rita Verardo;
 • 17-21.10.2016 – warsztaty szkoleniowe pt. „Utrata, żałoba, tendencje suicydalne – aspekty diagnostyczne i interwencja kryzysowa” organizowane przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON. Prowadzący: Roman Kowal;
 • 24.09.2016 – szkolenie na temat: „Prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa/psychoterapeuty. Wybrane zagadnienia” organizowane przez „Nie tylko chwile”. Prowadzący: radca prawny Bożena Ryszka;
 • 26-29.05.2016 – szkolenie dotyczące terapii metodą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), poziom I, organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, akredytowane przez EMDR Europe. Prowadząca: Anna Rita Verardo;
 • 30.01.2016 – seminarium pt. „Stres zawodowy w sądach i jego skutki zdrowotne z uwzględnieniem dopasowania do pracy” organizowane przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca;
 • 25-28.11.2014 – warsztaty szkoleniowe dotyczące programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych pt. „Alkohol a środowisko służby i pracy”;
 • 24-28.02.2014 – szkolenie dotyczące EEG-biofeedback I stopnia. Szkolenie zorganizowane i prowadzone było przez BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu;
 • 23-27.05.2011 – warsztaty z zakresu negocjacji policyjnych organizowane przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji – uprawnienia negocjatora policyjnego;
 • 5-28.11.2010 –specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne/kurs medyczny organizowany przez interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)”;
 • 2-4.06.2008 –szkolenie organizowane przez Niebieską Linię dla pracowników Punktu dla Ofiar Przemocy Domowej przy MOPS-ie w Przasnyszu. Realizowana tematyka: „Przemoc domowa – zagadnienia ogólne” – prowadzący: Błażej Gawroński, Olsztyn; „Zagadnienia prawne ochrony dziecka przed przemocą” – prowadzący: prokurator Jarosław Polanowski, Warszawa;
 • 13-15.05.2008 –seminarium przeprowadzone przez Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych w Krakowie na temat „Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw”;
 • 9-11.10.2007 –seminarium przeprowadzone przez Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych w Krakowie na temat: „Psychologiczna ekspertyza sądowa”;
 • 21-25.05.2007 –warsztaty szkoleniowe na temat: „Mobbing – patologia w służbie. Diagnoza i interwencja”. Prowadząca: Ewa Wiśniak-Witkowska z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
 • 320-godzinny kurs Interwencji Kryzysowej prowadzony przez grupę ARCAN z Bielska-Białej (Wojciech Szlagura i Mirosław Madejski). Program został zaakceptowany przez Sekcję Naukową Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W tym:
  • 9-13.10.2006 – Kryzys wypalenia w pomaganiu. Wypalenie zawodowe osób pomagających, osobowość a wypalenie, poznawcze uwarunkowania wypalenia, czynniki odporności na stres zawodowy, metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu, „terapia” wypalenia;
  • 28.08-01.09.2006 – Interwencja kryzysowa wobec osób z problemem utraty i ofiar urazu. Problematyka relacji w pomaganiu ofiarom urazów, traumatyczne przeniesienie i przeciwprzeniesienie, kontrakt w interwencji i terapii ofiar urazów, dynamika procesu żałoby, interwencja kryzysowa wobec klienta z problemem utraty i żałoby, interwencja kryzysowa przez telefon;
  • 26-30.06.2006 – Problemy agresji i przemocy w interwencji kryzysowej. Teoretyczne podejście do problemu złości, agresji i przemocy, dynamika rozwoju zachowań agresywnych, podłoża przemocy i agresji, elementy interwencji i terapii wobec osób z problemem złości i agresji, elementy psychologii sprawcy i ofiary, agresja i przemoc w kontekście instytucji mundurowych, klient agresywny – sposoby radzenia sobie w kontakcie, interwencja kryzysowa wobec ofiary przemocy, interwencja i terapia wobec sprawców;
  • 5-9.06.2006 – Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem. Teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem – portret psychologiczny, syndrom presuicydalny, sposoby oceny zagrożeń suicydalnych, czynniki podwyższonego ryzyka, zasady i procedury interwencji wobec klienta suicydalnego;
  • 20-24.03.2006 – Grupowe formy interwencji kryzysowej. Zasady dynamiki grupowej, rodzaje grupowej pomocy psychologicznej, warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania psychologicznego, proces psychologicznego odreagowania – debriefing;
  • 23-27.01.2006 – Reakcje na traumę. Stres. Zespół Stresu Pourazowego. Wpływ traumy, czas i skutki, typowe reakcje dorosłych na zdarzenia traumatyczne, koncepcje stresu, modele radzenia sobie, typowe reakcje, kryteria diagnostyczne, terapia potraumatyczna, problemy pomagających;
  • 28.11-02.12.2005 – Proces oceny i podstawowe procedury w interwencji kryzysowej. Ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego, modele interwencji kryzysowej, budowanie kontaktu z klientem w kryzysie, wybrane narzędzia interwencji, style działania w interwencji kryzysowej, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej, interwencja kryzysowa a psychoterapia;
  • 23-27.10.2005 – Teoretyczne podstawy interwencji kryzysowej. Kontakt ze sobą – wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys – definicja i dynamika, „wewnętrzna mapa” interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu;
 • 6-10.06.2005 –warsztaty szkoleniowe pt. „Interwencje terapeutyczne wobec żołnierzy wracających z misji poza granicami kraju”. Prowadząca: dr Wanda Badura-Madej;
 • 6-8.09.2002 –edukacja podyplomowa w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej. Prowadzący: mgr Łucja Bartoszewska, dr Barbara Kopczyńska, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska;
 • 25-29.10.1999 –warsztaty szkoleniowe z zakresu pracy z osobami uzależnionymi i rodzinami z problemem alkoholowym. Organizator: PARPA;
 • 10-14.05.1999 –warsztaty szkoleniowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Organizator: PARPA;
 • 11-15.05.1998 i 12-16.10.1998 –warsztaty szkoleniowe z zakresu problemów narkomanii – organizowane przez Biuro do Spraw Narkomanii. Prowadzący: Krzysztof Wojcieszek.

Publikacje

Publikacje w czasopismach z listy B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor):

 • Polcyn-Radomska, A. (2014). Rozłąka wynikająca z pobytu żołnierza na misji jako potencjalne źródło trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 4(18)2014, 182-201.
 • Polcyn-Radomska, A. (2014). Wartość, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(17) 2014, 216-233.
 • Polcyn-Radomska, A.(2013). Fenomen powodzenia u kobiet mężczyzn w mundurach. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(13)2013, 133-142.

Inne recenzowane publikacje

 • Polcyn-Radomska, A. (2018). Badania psychospołecznych uwarunkowań jakości małżeństwa w sytuacji rozłąki małżeńskiej u żon żołnierzy pełniących służbę na misji stabilizacyjnej w Afganistanie. W: B. Pacek, D. Merecz, S. Mazur, Psychologiczne aspekty konfliktów zbrojnych, Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.
 • Polcyn-Radomska, A. (2015). Po drugiej stronie misji. Rozłąka wynikająca z pobytu żołnierza na misji jako wyzwanie i zagrożenie dla stabilności rodziny wojskowej i jakości jej życia. W: J. Żółtańska (red.), Człowiek, zdrowie, jakość życia (s. 179-194). Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona.
 • Polcyn-Radomska, A. (2015). Rozłąka z ojcem przebywającym na misji wojskowej jako potencjalne źródło trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka w szkole. W: G. Pańtak, E. Słodowik-Rycaj (red.), Trudności szkolne dziecka. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Pedagogika, nr 1/2015 (s. 63-75), Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Publikacje nierecenzowane

 • 08.05.2014r: Wygłoszenie referatu pt. „Rozłąka z ojcem (żołnierzem – uczestnikiem misji) jako potencjalne źródło trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka w szkole.” podczas konferencji pt. „Trudności szkolne dziecka”, organizowanej we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
 • 15.03.2013r.: Wystąpienie w panelu „Problemy rodzin emigracyjnych dotkniętych rozłąką” na Międzynarodowym Kongresie Rodziny odbywającym się w dniach 15-17 marca 2013r. w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • 21.05.2010r.: Wystąpienie na seminarium organizowanym przez Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” pt. Aktywność społeczna Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” jako instrument wspierania współczesnej rodziny wojskowej, zorganizowanym w ramach obchodów 85-lecia Stowarzyszenia. Wygłoszenie referatu pt. „Skazani na rozłąkę”, który dotyczył problematyki rozłąki misyjnej – trudności w trakcie jej doświadczania oraz jej potencjalnych konsekwencji po powrocie żołnierza do kraju.
 • Polcyn-Radomska, A. (2008). Skazani na rozłąkę. Polska Zbrojna, 36(607), 07.09.2008, 27-29.
 • Polcyn-Radomska, A. (2011). Mundur nęci. Charaktery. Magazyn psychologiczny, 3(170)2011, 30-33.
 • Polcyn-Radomska, A. (2017). Bałagan w związku. W: P. Żak (red.), Poukładaj sobie życie. Jak uporządkować siebie i swój świat, (s. 43-59), Kielce: Wydawnictwo Charaktery.
 • Polcyn-Radomska, A. (2017). Czas na dorosłość. W: P. Żak (red.), Na lepszy początek. Jak dobrze kończyć, żeby lepiej zaczynać, (s. 26-42), Kielce: Wydawnictwo Charaktery.
 • Polcyn-Radomska, A. (2017). W rodzinnym kręgu. W: P. Żak (red.), Mierz siły na zamiary. Ja i gdzie szukać energii do codziennego życia?, (s. 107-121), Kielce: Wydawnictwo Charaktery.
 • Polcyn-Radomska, A. (2017). Miłość mimo metryki. Charaktery. Magazyn psychologiczny, 7(246)2017, 50-52.

Wystąpienia konferencyjne

 • 29.05.2015r.: Referat pt. „Po drugiej stronie misji. Rozłąka wynikająca z pobytu żołnierza na misji jako wyzwanie i zagrożenie dla stabilności rodziny wojskowej i jakości jej życia.” podczas  Międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek – Zdrowie – Jakość życia. Interdyscyplinarny wymiar zdrowia”. Konferencja została zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, Wydział Nauk o Zdrowiu Kulturze Fizycznej.
 • 221.05.2014r.: Wygłoszenie komunikatu na temat: „Wpływ rozłąki na relacje małżeńskie u żołnierzy pełniących służbę w operacjach zagranicznych” na konferencji pt. „60. Rocznica Udziału Polski w Międzynarodowych Komisjach w Indochinach (Wietnam, Laos, Kambodża).”

Zapoznaj się z moją ofertą pomocy psychologicznej.